Bộ Tiêu chí về nông thôn mới

 UỶ BAN NHÂN DÂN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH ĐỒNG THÁP

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 484/QĐ-UBND.HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 18 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ Tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

              Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

          Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bộ Tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp,

 QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Ban hành Bộ Tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 (nội dung chi tiết theo biểu đính kèm).

          Bộ Tiêu chí này là căn cứ để xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định và công nhận xã, huyện, tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Điều 3;

CHỦ TỊCH

- TT/TU, HĐND Tỉnh;

 

- CT, PCT UBND tỉnh;

 

- Website tỉnh Đồng Tháp;

(Đã ký)

- Lưu VT.

 

 

Lê Vĩnh Tân

 

                                                   BỘ TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 484/QĐ-UBND.HC ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 A. XÃ NÔNG THÔN MỚI:

 

 

 

 

 

 

Stt

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

 

I. QUY HOẠCH

 

 

1

Quy hoạch và phát triển theo quy hoạch

1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. 

Đạt

 

1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới.

Đạt

 

1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Đạt

 

II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá (nền 09 m, mặt 07 m)

100%

 

2.2. Tỷ lệ km đường trục ấp, khóm, liên ấp, liên khóm được cứng hoá (nền 05 m, mặt 3,5 m)

≥50%

 

2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa (nền 04 m, mặt 03 m)

100%
(≥30% cứng hóa)

 

2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện (nền 05 m, mặt 3,5 m)

≥50%

 

3

Thuỷ lợi

3.1. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh.

Đạt

 

3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được đảm bảo phục vụ tưới, tiêu, kiên cố hoá cống đập

≥45%

 

4

Điện

4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện 

Đạt

 

4.2. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

≥98%

 

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia.

≥70%

 

6

Cơ sở vật chất

văn hóa

6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch

Đạt

 

6.2. Tỷ lệ ấp có nhà văn hóa và khu thể thao ấp đạt quy định của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch

100%

 

7

Chợ nông thôn

Chợ đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Đạt

 

8

Bưu điện

8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông

Đạt

 

8.2. Có Internet đến ấp

Đạt

 

9

Nhà ở dân cư

9.1. Nhà tạm, dột nát

Không

 

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng

≥70%

 

III. KINH TẾ VÀ CÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT

 

 

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh

≥1,3 lần

 

11

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo.

≤7%

 

12

Cơ cấu lao động

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

≤ 35%

 

13

Hình thức tổ chức sản xuất

Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả  

 

IV. VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

 

 

14

Giáo dục

14.1. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Đạt

 

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

≥80%

 

14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo

≥20%

 

15

Y tế

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế.

≥20%

 

15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

Đạt

 

16

Văn hóa

Xã có từ 70% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch

Đạt

 

17

Môi trường

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia 

≥75%

 

17.2. Các cơ sở sản xuất - kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường

Đạt

 

17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động
phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

Đạt

 

17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch

Đạt

 

17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định

Đạt

 

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

 

18

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn

Đạt

 

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

Đạt

 

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

Đạt

 

18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

Đạt

 

19

An ninh trật tự

xã hội

An ninh, trật tự xã hội được giữ vững

Đạt

 

 B. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: Có ≥75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới.

 C. TỈNH NÔNG THÔN MỚI: Có ≥80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới.

 

 

Tin xem nhiều

Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá lăng chấm

Đặc điểm hình thái cá lăng chấm: Thân dài. Đầu dẹp bằng, thân và đuôi dẹp bên. Có 4 đôi ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng vàng

Cá lăng vàng là một trong những loài cá lăng hiện diện ở các thủy vực nước ngọt và lợ ...

Kỹ thuật nuôi cá lăng nha thương phẩm

Lăng nha (Mystus wyckiioides) là loài cá nước ngọt, thịt trắng chắc, không xương dăm, mùi vị thơm ngon, giá ...

Nuôi cá lăng nha trong lồng bè

Cá lăng nha có tên khoa học là Mystus Wyckiioides, là loài cá nước ngọt, sống nhiều ở các nước ...

Quy trình sản xuất giống cá lăng vàng

1. Thuần dưỡng và nuôi vỗ bố mẹ

1.1 Thuần dưỡng cá làm bố mẹ

Nếu cá bố mẹ có nguồn ...

Video xem nhiều

Kỹ thuật bón phân

(Nguồn THVL)

Dưa hấu không hạt - nông nghiệp công nghệ cao

Lâu nay mọi người thường khó chịu khi gặp phải vô số hạt cứng trong ruột dưa hấu. ...